Bài đăng nổi bật


Độ ưu tiên của toán tử thiết lập thứ tự ưu tiên tính toán khi một biểu thức số học cần được ước lượng. Tóm lại, độ ưu tiên đề cập đến thứ tự mà C thực thi các toán tử. Thứ tự ưu tiên của toán tử số học được thể hiện như bảng dưới đây.
Loại toán tử
Toán tử
Tính kết hợp
Một ngôi
- , ++, --
Phải sang trái
Hai ngôi

^
Trái sang phải

*, /, %
+, -
=
Phải sang trái
Bảng 4.4: Thứ tự ưu tiên của toán tử số học
Những toán tử nằm cùng một hàng ở bảng trên có cùng quyền ưu tiên. Việc tính toán của một biểu thức số học sẽ được thực hiện từ trái sang phải cho các toán  tử cùng độ ưu tiên. Toán tử *, /, và % có cùng đô ưu tiên và cao hơn + - (hai ngôi).
Độ ưu tiên của những toán tử này có thể được thay đổi bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn. Một biểu thức trong ngoặc luôn luôn được tính toán trước. Một cặp dấu ngoặc đơn này có thể được bao trong cặp khác. Ðây là sự lồng nhau của những dấu ngoặc đơn. Trong trường hợp đó, việc tính toán trước tiên được thực hiện tại cặp dấu ngoặc đơn trong cùng nhất rồi đến dấu ngoặc đơn bên ngoài.
Nếu có nhiều bộ dấu ngoặc đơn  thì việc thực thi sẽ theo thứ tự từ trái sang phải.
Tính kết hợp cho biết cách thức các toán tử kết hợp với các toán hạng của chúng. Ví dụ, đối với toán tử một ngôi: toán hạng nằm bên phải được tính trước, trong phép chia thì toán hạng bên trái được chia cho toán hạng bên phải. Đối với toán tử gán thì biểu thức bên phải được tính trước rồi gán giá trị cho biến bên trái toán tử.
Tính kết hợp cũng cho biết thứ tự mà theo đó C đánh giá các toán tử trong biểu thức có cùng độ ưu tiên. Các toán tử như vậy có thể tính toán từ trái sang phải hoặc ngược lại như thấy trong bảng 4.5.
Ví dụ:
         a = b = 10/2;
Giá trị 5 sẽ gán cho b xong rồi gán cho a. Vì vậy thứ tự ưu tiên sẽ là phải sang trái. Hơn nữa,
-8 * 4 % 2 – 3
được tính theo trình tự sau:
         Trình tự    Thao tác                     Kết quả
         1.               - 8 (phép trừ một ngôi)      số âm của 8
         2.               - 8 * 4                                    - 32
         3.               - 32 % 2                        0
         4.              0-3                               -3
Theo trên thì toán tự một ngôi (dấu - ) có quyền ưu tiên cao nhất được tính trước tiên. Giữa *% thì được tính từ trái sang phải. Tiếp đến sẽ là phép trừ hai ngôi.
Thứ tự ưu tiên giữa những toán tử so sánh (toán tử quan hệ)
Ta đã thấy trong phần trước một số toán tử số học có độ ưu tiên cao hơn các toán tử số học khác. Riêng với toán tử so sánh, không có thứ tự ưu tiên giữa các toán tử và chúng được ước lượng từ trái sang phải.
Thứ tự ưu tiên giữa những toán tử luận lý
Bảng dưới đây trình bày thứ tự ưu tiên cho toán tử luận lý.
Thứ tự
Toán tử
1
NOT
2
AND
3
OR
Bảng 4.5: Thứ tự ưu tiên cho toán tử luận lý
Khi có nhiều toán tử luận lý trong một điều kiện, chúng được lượng giá từ phải sang trái.
Ví dụ, xét điều kiện sau:
False OR True AND NOT False AND True
Ðiều kiện này được tính như sau:
1. False OR True AND [NOT False] AND TrueNOT có độ ưu tiên cao nhất.
2. False OR True AND [True AND True]Ở đây, AND là toán tử có độ ưu tiên cao nhất và những toán tử có cùng ưu tiên được tính từ phải sang trái.
3. False OR [True AND True]
4. [False OR True]
5. True
Thứ tự ưu tiên giữa các kiểu toán tử khác nhau
Khi một biểu thức có nhiều hơn một kiểu toán tử thì thứ tự ưu tiên phải được thiết lập giữa các kiểu toán tử với nhau.
Bảng dưới đây cho biết thứ tự ưu tiên giữa các kiểu toán tử khác nhau.
Thứ tự
Kiểu toán tử
1
Số học
2
So sánh (Quan hệ)
3
Luận lý
Bảng 4.6. Thứ tự ưu tiên giữa các kiểu toán tử khác nhau
Do vậy, trong một biểu thức gồm cả ba kiểu toán tử, các toán tử số học được tính trước, kế đến là toán tử so sánh và sau đó là toán tử luận lý. Thứ tự ưu tiên của các toán tử trong cùng một kiểu thì đã được nói tới ở những phần trước.
Dấu ngoặc đơn
Thứ tự ưu tiên của các toán tử có thể thay đổi bởi các dấu ngoặc đơn. Khi đó, chương trình sẽ tính toán các phần dữ liệu trong dấu ngoặc đơn trước.
Khi một cặp dấu ngoặc đơn này được bao trong cặp khác, việc tính toán thực hiện trước tiên tại cặp dấu ngoặc đơn trong cùng nhất, rồi đến dấu ngoặc đơn bên ngoài.
Nếu có nhiều bộ dấu ngoặc đơn thì việc thực hiện sẽ theo thứ tự từ trái sang phải.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn