Bài đăng nổi bật

Biểu thức dạng hỗn hợp & Chuyển đổi kiểu
Một biểu thức dạng hỗn hợp là một biểu thức mà trong đó các toán hạng của một toán tử thuộc về nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Những toán hạng này thông thường được chuyển về cùng kiểu với toán hạng có kiểu dữ liệu lớn nhất. Điều này được gọi là tăng cấp kiểu. Sự phát triển về kiểu dữ liệu theo thứ tự sau :
         char < int <long <float <double
Chuyển đổi kiểu tự động được trình bày dưới đây nhằm xác định giá trị của biểu thức:
a. charshort được chuyển thành int float được chuyển thành double.
b. Nếu có một toán hạng là double,  toán hạng còn lại sẽ được chuyển thành double, và kết quả là double.
c. Nếu có một toán hạng là long, toán hạng còn lại sẽ được chuyển thành long, và kết quả là long.
d. Nếu có một toán hạng là unsigned,  toán hạng  còn lại sẽ được chuyển thành unsigned và kết quả cũng là unsigned.
e. Nếu tất cả toán hạng kiểu int, kết quả là int.
Ngoài ra nếu một toán hạng là long và toán hạng khác là unsigned và giá trị của kiểu unsigned không thể biểu diễn bằng kiểu long. Do vậy, cả hai toán hạng được chuyển thành unsigned long.
Sau khi áp dụng những quy tắc trên, mỗi cặp toán hạng có cùng kiểu và kết quả của mỗi phép tính sẽ cùng kiểu với hai toán hạng.
Trong ví dụ trên, trước tiên, ch có kiểu ký tự được chuyển thành integer float f được chuyển thành double. Sau đó, kết quả của ch/i được chuyển thành double bởi vì f*d double. Kết quả cuối cùng là double bởi vì các toán hạng lúc này đều là double.
Ép kiểu (Casts)
Thông thường, ta nên đổi tất cả hằng số nguyên sang kiểu float nếu biểu thức bao gồm những phép tính số học dựa trên số thực, nếu không thì vài biểu thức có thể mất đi giá trị thật của nó.Ta xem ví dụ:
         int x, y, z;
         x = 10;
         y = 100;
         z = x/y;
Trong trường hợp này, z sẽ được gán 0 khi phép chia diễn ra và phần thập phân (0.10) sẽ bị cắt bỏ.
Do đó một biểu thức có thể được ép thành một kiểu nhất định. Cú pháp chung của cast là:
         (kiểu dữ liệu) biểu thức
Ví dụ, để đảm bảo rằng biểu thức a/b, với ab là số nguyên, cho kết quả là kiểu float, dòng mã sau được viết:
         (float) a/b;
Ép kiểu có thể áp dụng cho các giá trị hằng, biểu thức hay biến, ví dụ:
         (int) 17.487;
         (double) (5 * 4 / 8);
         (float) (a + 7);
Trong ví dụ thứ hai, toán tử ép kiểu không đạt mục đích của nó bởi vì nó chỉ thực thi sau khi toàn biểu thức trong dấu ngoặc đã được tính. Biểu thức 5 * 4 / 8 cho ra giá trị là 2 (vì nó có kiểu là số nguyên nên đã cắt đi phần thập phân), vì vậy, giá trị kết quả với kiểu double cũng là 2.0.
Ví dụ:
int i = 1, j = 3;
x = i / j;          /* x = 0.0 */

x = (float) i/(float) j;        /* x = 0.33 */

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn