Bài đăng nổi bật

Để hiểu ví dụ này, bạn nên có kiến thức về các chủ đề lập trình C sau:
    C Biến, hằng và văn
    Kiểu dữ liệu C
    C Đầu ra đầu vào (I/O)
Chương trình in một số nguyên
#include <stdio.h>
int main() {  
    int number;
    printf("Enter an integer: "); 
    // reads and stores input
    scanf("%d", &number);
    // displays output
    printf("You entered: %d", number);
    return 0;
}
Đầu ra
Enter an integer: 25
You entered: 25
Giải thích
Trong chương trình này, một biến số nguyên numbe được khai báo.
int number;
Sau đó, người dùng được yêu cầu nhập một số nguyên. Con số này được lưu trữ trong biến number.
printf("Enter an integer: ");
scanf("%d", &number);
Cuối cùng, giá trị được lưu trong number được hiển thị trên màn hình bằng cách sử dụng printf().
printf("You entered: %d", number);
Để sử dụng hàm printf() cần khai báo thư viện <stdio.h>.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn