Bài đăng nổi bật

Mô tả
Tạo chương trình C hiển thị dòng chữ This is the first programming with C
Hướng dẫn
Bước 1: Tạo project đặt tên: FirstProgramWithC
Chọn New Project => Chọn C/C++ => C/C++ Application
Click vào Next.
Đánh tên project là FirstProgramWithC
Click vào Finish
Bước 2: Cấu trúc project sau khi tạo sẽ như sau
Bước 3: Vào file main.cpp và viết code
1:#include <stdio.h>
2:
3:int main(int argc, char** argv) {
4:
5:    //code here
6:    printf("This is the first programming with C");
7:    return 0;
8:}
Dòng 1: Để khai báo thư viện sử dụng hàm printf() 
Dòng 3 - 8: Hàm main() để điều khiển chương trình thực thi
Dòng 5: Chú thích để ghi chú lại đoạn mã lệnh làm gì. 
Dòng 6: Sử dụng hàm printf() để in ra một chuỗi "This is the first programming with C"
Dòng 7: Trả về 0 (Phần này sẽ được giải thích chi tiết trong phần học về hàm)

Bước 4: Chạy chương trình
Click vàođể chạy chương trình và quan sát kết quả.
Kết quả:


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn