Bài đăng nổi bật

Các câu lệnh if, else if ... else và switch được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên các điều kiện khác nhau.

Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều kiện trong mã của mình để đưa ra quyết định của mình. PHP hỗ trợ ba câu lệnh ra quyết định sau:

 • câu lệnh if ... else - sử dụng câu lệnh này nếu bạn muốn thực thi một bộ mã khi một điều kiện là đúng và một câu lệnh khác nếu điều kiện không đúng

 • Câu lệnh elseif - được sử dụng với câu lệnh if ... else để thực thi một bộ mã nếu một trong một số điều kiện là đúng

 • câu lệnh switch - được sử dụng nếu bạn muốn chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực thi, hãy sử dụng câu lệnh Switch. Câu lệnh switch được sử dụng để tránh các khối dài mã if..elseif..else.
Câu lệnh If ... Else

Nếu bạn muốn thực thi một số mã nếu một điều kiện là đúng và một mã khác nếu một điều kiện sai, hãy sử dụng câu lệnh if .... else.

Cú pháp

if (condition) code to be executed if condition is true; else code to be executed if condition is false; 

Thí dụ

Ví dụ sau sẽ hiển thị "Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ!" nếu ngày hiện tại là thứ Sáu, Ngược lại, nó sẽ hiển thị  "Chúc một ngày tốt lành!":


<html>
  <body>
  
   <?php
     $d = date("D");
     
     if ($d == "Fri")
      echo "Have a nice weekend!"; 
     
     else
      echo "Have a nice day!"; 
   ?>
  
  </body>
</html>

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Have a nice weekend! 

Lệnh elseif

Nếu bạn muốn thực thi một số mã nếu một trong một số điều kiện là đúng, hãy sử dụng câu lệnh elseif

Cú pháp

if (condition) code to be executed if condition is true; elseif (condition) code to be executed if condition is true; else code to be executed if condition is false; 

Thí dụ

Ví dụ sau sẽ xuất ra "Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ!" nếu ngày hiện tại là thứ sáu và "Chúc một chủ nhật vui vẻ!" nếu ngày hiện tại là Chủ nhật. Nếu không, nó sẽ xuất ra "Chúc một ngày tốt lành!" -


<html>
  <body>
  
   <?php
     $d = date("D");
     
     if ($d == "Fri")
      echo "Have a nice weekend!";
     
     elseif ($d == "Sun")
      echo "Have a nice Sunday!"; 
     
     else
      echo "Have a nice day!"; 
   ?>
   
  </body>
</html>

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Have a nice Weekend! 

Lệnh switch

Nếu bạn muốn chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực thi, hãy sử dụng câu lệnh switch.

Câu lệnh switch được sử dụng để tránh các khối dài mã if..elseif..else.

Cú pháp

switch (expression){ case label1: code to be executed if expression = label1; break; case label2: code to be executed if expression = label2; break; default: code to be executed if expression is different from both label1 and label2; } 

Thí dụ

Câu lệnh switch hoạt động theo một cách khác thường. Đầu tiên, nó đánh giá biểu thức đã cho, sau đó tìm kiếm một lable để khớp với giá trị kết quả. Nếu một giá trị phù hợp được tìm thấy thì mã được liên kết với nhãn phù hợp sẽ được thực thi hoặc nếu không có giá trị phù hợp nào thì câu lệnh sẽ thực thi bất kỳ mã mặc định đã chỉ định nào.


<html>
  <body>
   
   <?php
     $d = date("D");
     
     switch ($d){
      case "Mon":
        echo "Today is Monday";
        break;
      
      case "Tue":
        echo "Today is Tuesday";
        break;
      
      case "Wed":
        echo "Today is Wednesday";
        break;
      
      case "Thu":
        echo "Today is Thursday";
        break;
      
      case "Fri":
        echo "Today is Friday";
        break;
      
      case "Sat":
        echo "Today is Saturday";
        break;
      
      case "Sun":
        echo "Today is Sunday";
        break;
      
      default:
        echo "Wonder which day is this ?";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Today is Monday

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn