Bài đăng nổi bật


Các Cấu Trúc Dữ Liệu Cơ Bản

1. Kiểu dữ liệu 

Kiểu dữ liệu (data type) được đặc trưng bởi: 
  • Tập các giá trị
  • Cách biểu diễn dữ liệu được sử dụng chung cho tất cả các giá trị này 
  • Tập các phép toán có thể thực hiện trên tất cả các giá trị.

Các kiểu dữ liệu dựng sẵn

Trong ngôn ngữ lập trình thương có một số kiểu dữ liệu nguyên thủy đã được xây dựng sẵn. Ví dụ:
  • Kiểu số nguyên: byte, char, short, int, long.
  • Kiểu số thực dấy phảy động: float, double.
  • Kiểu boolean 
  • Kiểu mảng 

2. Kiểu dữ liệu trừu tượng (ADT) 

Kiểu dữ liệu trừu tượng - Abstract Data Type (ADT) bao gồm: 
  • Tập các giá trị
  • Tập các phép toán có thể thực hiện với tất cả các giá trị này
Dễ dàng nhận thấy rằng: một thành phần trong định nghĩa của kiểu dữ liệu đã bị bỏ qua để thu được định nghĩa ADT. Đó là: cách biểu diễn dữ liệu (data representation) được sử dụng chung cho tất cả các giá trị này. Việc làm này có ý nghĩa làm trừu tượng hóa khái niệm kiểu dữ liệu. ADT không còn phụ thuộc vào cài đặt, không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình. 

Ví dụ: 


Điều dễ hiểu là các kiểu dữ liệu nguyên thủy mà các ngôn ngữ lập trình cài đặt sẵn cũng được coi là thuộc vào kiểu dữ liệu trừu tượng. Trên thực tế chúng là cài đặt của kiểu dữ liệu trừu tượng trên ngôn ngữ lập trình cụ thể. 

Định nghĩa: Ta gọi việc cài đặt một ADT là việc diễn tả bởi các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình để mô tả các biến trong ADT và các thủ tục trong ngôn ngữ lập trình để thực hiện các phép toán của ADT, hoặc trong các ngôn ngữ hướng đối tượng là các lớp bao gồm cả dữ liệu và các phương thức xử lý. 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn