Bài đăng nổi bậtExample 1: Employee

Hãy lấy một ví dụ để lấy một tệp XML mẫu và chuyển đổi nó thành một tài liệu HTML được định dạng tốt.

Xem ví dụ này:
Tạo một tệp XML có tên employee.xml, có mã sau:

employee.xml


Xác định tài liệu biểu định kiểu XSLT cho tài liệu XML ở trên. Bạn nên làm theo các tiêu chí đưa ra dưới đây:
  • Trang nên có một nhân viên chức danh.
  • Trang nên có một bảng chi tiết của nhân viên.
  • Các cột nên có các tiêu đề sau: id, Tên, Họ, Tên Nick, Mức lương
  • Bảng phải chứa chi tiết của các nhân viên phù hợp.
Bước 1: Tạo tài liệu XSLT
Tạo tài liệu XSLT thỏa mãn các yêu cầu trên. Đặt tên nó là employee.xsl và lưu nó vào cùng vị trí của employe.xml.

employee.xsl


Note: Liên kết tài liệu XSLT vào tài liệu XML
Trong file employee.xml có thẻ xml-stylesheet, đặt thuộc tính href = employee.xsl

<?xml version = "1.0"?>   
<?xml-stylesheet type = "text/xsl" href = "employee.xsl"?>   
<class>   
...   
</class> 

Output:


Example 2: Book

book.xml


book.xsloutputExample 3: Purchase

purchase.xml

purchase.xsl


output

Exercise 1: State 

Xây dựng file .xml và .xsl để có output sau:


Exercise 2: Sales 

Xây dựng file .xml và .xsl để có output sau:
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn