Bài đăng nổi bật

XML Schema – XSD (XML Schema Definition)

Lược đồ XML 


Trong hướng dẫn trước , chúng ta đã tìm hiểu về XML DTD được sử dụng để xác thực XML. Tương tự như DTD, Lược đồ XML cũng được sử dụng để kiểm tra xem tài liệu XML đã cho có được hình thành tốt hay không và có hợp lệ hay không. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu Lược đồ XML là gì , làm thế nào tốt hơn so với các ví dụ về DTD và Lược đồ.

XML XSD (XML Schema Definition)

Lược đồ XML là một thay thế cho DTD. Một tài liệu XML được coi là tốt và hình thức hợp lệ của Edward nếu nó được xác nhận thành công đối với Lược đồ XML. Phần mở rộng của tệp Schema là .xsd.

An example of XML Schema

XML file: bb.xml

XML Schema file: bb.xsd

Explanation:
  • <xs:element name=”codelean”> định nghĩa codelean là root element (phần tử gốc).
  • <xs:complexType> định nghĩa rằng đây là một phần tử phức tạp.
  • <xs:sequence> nó định nghĩa phần tử “codelean” là một tập hợp các phần tử tuần tự như sau.
  • <xs:element name=”to” type=”xs:string”> định nghĩa phần tử “to” với kiểu dữ liệu là string.
  • <xs:element name=”from” type=”xs:string”> định nghĩa phần tử “from” với kiểu dữ liệu là string.
  • <xs:element name=”subject” type=”xs:string”> Iđịnh nghĩa phần tử “subject” với kiểu dữ liệu là string.
  • <xs:element name=”message” type=”xs:string”> Iđịnh nghĩa phần tử “message” với kiểu dữ liệu là string.

XML Schema Data types


Trong ví dụ trên, chúng ta đã thấy rằng phần tử gốc là codelean,  là phần tử phức tạp complexTypeTrong lược đồ XML, một phần tử thuộc một trong hai loại sau.
1. SimpleType - Một phần tử SimpleType có thể chứa văn bản, chúng không chứa các phần tử khác. Trong ví dụ trên, các phần tử to, from, subject và message  là phần tử SimpleType.
2. ComplexType - Một phần tử ComplexType có thể chứa các thuộc tính, các phần tử khác và văn bản. Trong ví dụ trên, phần mở đầu phần tử có kiểu complexType vì nó chứa các phần tử khác.

Ưu điểm của việc sử dụng Lược đồ XML so với DTD

1. Lược đồ sử dụng XML làm ngôn ngữ để bạn không phải học cú pháp mới.
2. Lược đồ XML hỗ trợ các kiểu dữ liệu và namespaces.
3. Bạn cũng có thể sử dụng trình phân tích cú pháp XML để phân tích lược đồ XML.
4. Giống như XML, lược đồ XML có thể mở rộng, có nghĩa là bạn có thể sử dụng lại lược đồ trong lược đồ khác, cũng như bạn có thể tham chiếu nhiều hơn một lược đồ trong một tài liệu XML.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn