Bài đăng nổi bật


Hệ Thống Bán Sách Online

eBookStore là một hệ thống bán sách online. Hệ thống cung cấp thông tin về hàng ngàn đầu sách, có phân loại sách. Người dùng có thể xem sách theo thể loại, sách mới xuất bản, tìm kiếm sách theo tác giả hoặc tên sách. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết về một cuốn sách: tên, giá, nhà xuất bản, mô tả. Người dùng cũng có thể đặt hàng mua sách. Sau đó, người dùng có thể kiểm tra lại tình trạng đơn hàng.

Để phát triển hệ thống, chúng ta sẽ chia ra làm nhiều gia đoạn. Bài này đang ở giai đoạn 1 gồm các việc sau.

Xây Dựng Hệ Thống - Giai Đoạn 2

Bạn là một lập trình viên tài năng và bạn được thuê để phát triển hệ thống bán sách online. Công việc đầu tiên của bạn là hãy thiết kế phần core (phần lõi) để xử lý nghiệp vụ cơ bản của hệ thống.
Các việc bạn cần làm như sau:


4. Xây dựng chức năng Đăng Ký, Đăng Nhập

- Bạn cần có bảng users trong hệ thống. Bảng users bao gồm các thông tin cơ bản sau: id, username, password, role.
- Bạn xây dựng tính năng cho phép người dùng đăng ký: nhập thông tin username, password, role. (id tự sinh). Sau khi người dùng nhập thông tin thì bạn cần insert vào cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả cho người dùng..
- Bạn xây dựng tính năng login. Người dùng sẽ nhập username, password và bạn sẽ kiểm tra xem login ok không.

5. Xây dựng tính năng Quản Lý Sản Phẩm

Bạn cần xây dựng hệ thống quản lý sách:
  • Thêm: id, name, price, qty, author 
  • Sửa: người dùng nhập id, chỉnh sửa thông tin gồm price, qty của sách 
  • Xoá: người dùng nhập id sách, xoá thông tin ra khỏi hệ thống (nếu đã có thông tin trong bảng đơn hàng chi tiết thì không được xoá)
  • Hiển thị danh sách sách (top 100 cuốn) 

6. Xây dựng tính năng Quản Lý Khách Hàng 

Bạn cần xây dựng hệ thống quản lý khách hàng:
  • Thêm: id, name, email, phone, address, level 
  • Sửa: ngời dùng nhập id khách hàng, chỉnh sửa thông tin email, phone, level 
  •  Xoá: người dùng nhập id khách hàng, xoá thông tin ra khỏi hệ thống (nếu đã có thông tin trong bảng đơn hàng thì không được xoá)
  • Hiển thị danh sách khách hàng  (top 100 khách hàng ) 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn