Bài đăng nổi bật


Tạo một form tìm kiếm, sử dụng trang tìm kiếm của Google.
Các bước thực hiện
Bước 1: Tạo một trang web HTML

Bước 2: Tạo một form đơn giản với một input text và một submit button.

<form>
     <input type="text"/>
     <input type="submit" value="Tìm kiếm"/>
</form>

Bước 3: Đưa URL của Google Search vào form.
Cài đặt các thuộc tính cho form:
  • method="GET"
  • action="https://www.google.com.vn/search"
Đặt tên cho thẻ input: name="q".

<form action="https://www.google.com.vn/search"> 
     <input type="text" name="q"/>
     <input type="submit" value="Tìm kiếm"/>
</form>

Bước 4: Dùng thử

Mở trang web, nhập từ muốn tìm kiếm và nhấn nút Tìm kiếm, quan sát kết quả
Thử thay đổi thuộc tính method và quan sát kết quả
Thử thay đổi thuộc tính action và quan sát kết quả

Nếu muốn sử dụng trang tìm kiếm của Bing thì làm thế nào?

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn