Bài đăng nổi bật


Dữ liệu và phương thức của đối tượng có thể được truy cập thông qua toán tử dấu chấm (.)qua biến tham chiếu của đối tượng.
Các đối tượng được tạo mới được cấp phát trong bộ nhớ. Chúng có thể được truy cập thông qua các biến tham chiếu.
Biến tham chiếu và kiểu dữ liệu tham chiếu
(Reference Variables and Reference Types)
Các đối tượng được truy cập qua biến tham chiếu của đối tượng, biến tham chiếu của đối tượng chứa tham chiếu tới các đối tượng. Các biến như vậy được khai báo sử dụng cú pháp sau:
 ClassName objectRefVar;
Một lớp về bản chất là một kiểu dữ liệu do lập trình viên định nghĩa. Một lớp là một kiểu dữ liệu tham chiếu, có nghĩa là một biến của lớp có thể tham chiếu tới một thể hiện của lớp. Câu lệnh sau khai báo biến myCircle thuộc kiểu Circle:
Circle myCircle;
Biến myCircle có thể tham chiếu tới đối tượng Circle. Câu lệnh tiếp theo tạo một đối tượng và gán tham chiếu của nó tới myCircle:
myCircle = new Circle();
Bạn có thể viết một câu lệnh đơn giản kết hợp khai báo một biến tham chiếu đối tượng, tạo ra một đối tượng và gán đối tượng tham chiếu đến biến với cú pháp sau:
ClassName objectRefVar = new ClassName();
Đây là một ví dụ:
Circle myCircle = new Circle();
Biến myCircle giữa một tham chiếu tới đối tượng Circle
Chú ý
Một biến tham chiếu đối tượng xuất hiện để giữa một đối tượng thực chứa một tham chiếu tới đối tượng đó. Nghiêm túc nói, một biến tham chiếu đối tượng và một đối tượng là khác nhau, nhưng phần lớn sự khác biệt này bị bỏ qua. Vì vậy, để đơn giản, tốt nhất hãy nói rằng myCircle là một đối đối tượng Circle thay vì mô tả lòng vòng rằng myCircle là một biến mà chứa tham chiếu tới đối tượng Circle.
Chú ý

Mảng được xem như là các đối tượng trong Java. Mảng được tạo bằng cách sử dụng toán tử new.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn