Bài đăng nổi bật

Mục đích: Tạo lớp cha và lớp con thể hiện bài toán kế thừa
Bước 1: Tạo lớp A theo hướng dẫn sau
public class A{
   
protected int x, y;
    public
A(int x, int y){
       
this.x = x;
        this
.y = y;
   
}

   
public A(int x){
       
this(x, x);
   
}

   
public void print(){
        System.
out.printf("x=%d, y=%d", x, y);
   
}
}
Bước 2: Tạo lớp B kế thừa từ lớp A và override phương thức print() theo hướng dẫn sau
public class B extends A{

    int z;

    public B(int x, int y, int z){
        super(x, y);
        this.z = z;
    }

    public void print(){
        System.out.printf("x=%d, y=%d, z=%d", x, y, z);
    }
}
Bước 3: Tạo lớp Test chứa phương thức main() và tạo 3 đối tượng sau đó gọi phương thức print() để xuất thông tin ra màn hình theo hướng dẫn sau:

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A o1 = new A(5);
        A o2 = new A(5, 9);
        A o3 = new B(5, 6, 7); o1.print();
        o2.print();
        o3.print();
    }


CodeLean.vn
Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn