Cấu trúc bảng được sử dụng để hiển thị các thông tin dưới dạng dòng và cột.

Để tạo bảng, chúng ta sử dụng các thẻ sau:

 • <table>: Định nghĩa một bảng
 • <tr>: Định nghĩa một dòng
 • <th>: Định nghĩa một ô tiêu đề
 • <td>: Định nghĩa một ô dữ liệu.

Ví dụ:
<table border="1">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

Chúng ta có thể sử dụng CSS để trang trí cho bảng, chẳng hạn:

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>80</td>
  </tr>
</table>

Hoặc thay đổi màu nền cho các dòng:

<table>
  <tr style="background-color: red">
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>80</td>
  </tr>
</table>

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn