Bài đăng nổi bật


Mục tiêu:
Trong bài này, bạn sẽ luyện tập về:

 • Khai báo Class, tạo và sử dụng Object
 • Mô tả các thuộc tính và phương thức
 • Tương tác giữa các đối tượng


Phần 1: Bài tập có hướng dẫn


Bài tập 1: Khai báo Class, tạo và sử dụng Object: (10 phút)
Một trung tâm đào tạo lập trình viên yêu cầu một ứng dụng để quản lý sinh viên của trung tâm, bạn là một lập trình viên được yêu cầu để viết các thực thể cơ bản của ứng dụng. Một trong các thực thể đó là student, bạn cần viết một class Students quy định các đặt tính và phương thức của các đối tượng sinh viên./**
 * Write a description of class Student here.
 * 
 * @author (CodeLean.vn) 
 * @version (a version number or a date)
 */
public class Student
{
    /**
     * Khai bao cac truong dung de luu gia tri cua cac thuoc tinh trong lop
     */
    private int id;
    private String name;
    private boolean gender;

    /**
     * Constructor khong co doi so
     */
    public Student()
    {
        // To do:
        this.id=-1;
        this.name="noname";
        this.gender=true;
    }
    /**
     * Constructor co doi so
     */
    public Student(int id,String name,boolean gender) {
        this.id=id;
        this.name=name;
        this.gender=gender;
    }
    
    public int getId() {
        return this.id;
    }
    public void setId(int value) {
        this.id=value;
    }
    public String getName() {
        return this.name;
    }
    public void setName(String value) {
        this.name=value;
    }
    public boolean isMale() {
        return this.gender;
    }
    public void setMale(boolean value) {
        this.gender=value;
    }
    public void printInfo() {
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.println("| ID |        Name | Male |");
        System.out.printf("| %d | %s | %b |\n",this.id,this.name,this.gender);
    }
}


Sử dụng class đã được khai báo ở trên để viết một chương trình Java với các bước cơ bản như sau:

 • Khai báo hai đối tượng A và B là thể hiện của Students class
 • Khởi tạo hai đối tượng A và B
 • Hiển thị thông tin của sinh viên A
 • Thay đổi tên của sinh viên B
 • Hiển thị thông tin của sinh viên B trước và sau khi đổi tên

/**
 * Lớp Client sử dụng lớp Student để xây dựng chương trình java theo kịch bản.
 * 
 * @author (CodeLean.vn) 
 * @version (a version number or a date)
 */
public class Client {
public static void main(String []agrs) {
Student studentA;
Student studentB;
studentA=new Student();
studentB=new Student(1,"Nguyen Van A",true);

studentB.printInfo();
studentB.setName("Nguyen Van B");
studentB.printInfo();
}
}


Bài tập 2: Tương tác giữa các đối tượng: (10 phút)
Ví dụ, mô phỏng hoạt động của đèn pin. Trong ví dụ này, chúng tôi có hai nhóm Đèn cơ bản (FlashLamp) và Pin (Pin). Các đối tượng pin mang thông tin trạng thái về năng lượng của nó, đối tượng FlashLamp sẽ sử dụng một đối tượng để cung cấp năng lượng pin cho công việc chiếu sáng, sau đó chúng tôi nói rằng sự tương tác và trao đổi thông tin giữa đối tượng đèn và đối tượng pin.
Mô tả chi tiết về các lớp FlashLamp và Pin:
/**
 * Write a description of class Battery here.
 * 
 * @author (CodeLean.vn) 
 * @version (a version number or a date)
 */
public class Battery
{
    /**
     * Fields
     */
    private int energy;
    /**
     * Constructor for objects of class Battery
     */
    public Battery()
    {
        // To do:
        energy=100;
    }
    /**
     * Method
     */
    public void setEnergy(int value) {
        energy=value;
    }
    public int getEnergy() {
        return energy;
    }
    public void decreaseEnergy() {
        energy--;
    }
}/**
 * Write a description of class FlashLamp here.
 * 
 * @author (CodeLean.vn) 
 * @version (a version number or a date)
 */
public class FlashLamp
{
    /**
     * Fields
     */
    private boolean status;
    private Battery battery;
    /**
     * Constructor for objects of class FlashLamp
     */
    public FlashLamp()
    {
        // To do:
        status=false;
    }
    /**
     * Methods
     */
    public void setBattery(Battery battery) {
        this.battery=battery;
    }
    public int getBatteryInfo() {
        return battery.getEnergy();
    }
    public void light() {
        if(status==true&&battery!=null&&battery.getEnergy()>0) {
            battery.decreaseEnergy();
        }
    }
    public void turnOn() {
        if(battery!=null&&battery.getEnergy()>0) {
            status=true;            
        }
        light();
    }
    public void turnOff() {
        status=false;
    }
}


Sử dụng class đã được khai báo ở trên để viết một chương trình Java với các bước cơ bản như sau:

 • Khai báo và khởi tạo một đố tượng Battery.
 • Khai báo và khởi tạo một đối tượng FlashLamp.
 • Thiết lập pin cho đèn của bạn
 • Bật tắt đèn pin 10 lần
 • Hiển thị màn hình để mô tả mức pin hiện tạiPhần 2: Bài tập tự làm - 60 phút


Bài tập 1: Mô tả các thuộc tính và phương thức
Viết một class để định nghĩa các thuộc tính và phương thức cho các đối tượng hình chữ nhật, ta đặt tên là Rectangle, mỗi hình chữ nhật sẽ có các đặc tính sau:

  

display() method để hiển thị hình chữ nhật. Ví dụ, hình chữ nhật có length là 7, width là 3, thì sẽ được hiển thịi như hình dưới đây:
#######
#######
#######

Viết chương trình gồm các bước cơ bản sau:

 • Khai báo và khởi tạo một đối tượng có kiểu là Rectangle
 • Hiển thị hình chữ nhật ra màn hình console
 • Thay đổi độ dài length và chiều rộng width của hình chữ nhật
 • Hiển thị diện tích và chu vi của hình chữ nhật

Bài tập 2:

Viết một class để mô tả các đối tượng Nhiệt độ được đặt tên là Temperature, mỗi nhiệt độ sẽ có các đặc tính sau:Phương thức getFTemp () được sử dụng để chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit
Phương thức getKTemp () được sử dụng để chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Kelvin.

Sử dụng class vừa định nghĩa để viết một chương trình Java thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Khai báo và khởi tạo đối tượng temp của class Temperature.
 • Gán giá trị nhiệt độ C cho đối tượng temp là 25 độ.
 • Hiển thị độ F và độ Kelvin

Bài tập 3: 

Viết chương trình thể hiện sự tương tác giữa hai đối tượng: công tắc và đèn điện. Các lớp được xây dựng với các đặc điểm sau:
     


Sử dụng class vừa định nghĩa để viết một chương trình Java thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Khai báo và khởi tạo đối tượng SwitchButton và ElectricLamp.
 • Kết nối đối tượng SwitchButton với đối tượng ElectricLamp.
 • Tắt đối tượng SwitchButton 10 lần

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn