Bài đăng nổi bật
Bài 1:
Tìm giai thừa của một số.

Gợi ý: Xem công thức tính giai thừa của một số :
n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 1
4! = 4 * 3 * 2 * 1
1! = 1
0! = 1

Gợi ý:
Nhập vào một số.
Khởi đầu, thiết đặt giai thừa của một số là 1.
Trong khi số còn lớn hơn 1.
Tính giai thừa của một số bằng giai thừa nhân với số đó.
Giảm số xuống một đơn vị.
In ra giai thừa.

Bài 2:
Khai báo một biến lưu tuổi của một người. In ra tên của người đó với số lần in bằng số tuổi.

Bài 3:
Viết chương trình sinh dãy số theo dạng sau:
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789

Bài 4:
Viết chương trình in ra bảng cửu chương của một số được nhập vào.

Bài 5:
Viết chương trình in ra dãy số 100, 95, 90, 85, ….., 5.

Bài 6:
Nhập vào hai số num1 num2. Tìm tổng của tất cả các số lẻ nằm giữa hai số đã được nhập.

Bài 7:
Viết chương trình in ra chuỗi Fibonaci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,…)

Bài 8:
Viết chương trình để hiển thị theo mẫu dưới đây:

            (a)                   1
                        12
                        123
                        1234
                        12345
            (b)       12345
            1234
            123
            12
            1

Bài 9:
Viết chương trình in lên màn hình như sau:

*******
******
*****
****
***
**
*


Trao đổi và chia sẻ tại Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn