Bài đăng nổi bật
Bài 1:
Viết một chương trình C nhập một tập hợp số vào trong một mảng và đảo ngược mảng.

Để thực hiện điều này:
a.    Khai báo hai mảng.
b.    Nhập các giá trị vào một mảng.
c.    Thực hiện vòng lặp theo thứ tự ngược trên mảng này để sao chép các giá trị vào mảng thứ hai. Dùng một chỉ số khác cho mảng thứ hai, chỉ số này chạy từ 0.

Bài 2:
Viết một chương trình C để tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trong một mảng.

Bài 3:
Viết một chương trình để đếm số lượng nguyên âm và phụ âm trong một từ.

Bài 4:
Viết một chương trình để sắp xếp các tên sau đây theo thứ tự abc.

George
Albert
Tina
Xavier

            Roger

            Tim
            William

Bài 5:
Viết một chương trình đếm số ký tự nguyên âm trong một dòng văn bản.

Bài 6:
Viết một chương trình nhập các số sau đây vào một mảng và đảo ngược mảng

34
45
56
67
89

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn