Bài đăng nổi bật


Bài 1:
Một học viên được kiểm tra 3 môn học. Mỗi bài kiểm tra tối đa là 100 điểm. Điểm trung bình của học viên được tính, và học viên được xếp loại tùy thuộc vào kết quả của điểm trung bình theo qui luật sau:

Điểm trung bình                              Loại

>= 90                                                  E+
80 - < 90                                             E
70 - < 80                                             A+
60 - < 70                                             A
50 - < 60                                             B+
< 50                                                    RỚT

Để thực hiện:

1.    Nhập vào điểm của 3 môn học và lưu trong 3 biến khác nhau là M1, M2 M3.
2.    Tính điểm trung bình (avg = (M1 + M2 + M3)/3).
3.    Xác định loại của học viên dựa trên điểm trung bình đã tính.
4.    Hiển thị loại.

Bài 2:
Khai báo hai biến x và y. Gán trị cho các biến này. Số x được in ra màn hình chỉ khi x nhỏ hơn 2000 và lớn hơn 3000, và số y chỉ được in ra màn hình khi y nằm giữa 100 và 500.

Bài 3:
Viết chương trình trình bày khả năng của máy tính của bạn. Người dùng nhập và một ký tự trong bảng chữ cái và chương trình hiển thị ngôn ngữ lập trình tương ứng. Một vài ví dụ nhập và xuất  như sau:

Nhập                                                  Xuất
A hoặc a                                            Ada
B hoặc b                                            Basic
C hoặc c                                            COBOL
D hoặc d                                            dBASE III
F hoặc f                                             Fortran
P hoặc p                                            Pascal
V hoặc v                                            Visual C++

Sử dụng lệnh ‘switch’ để chọn và hiển thị thông điệp thích hợp. Sử dụng nhãn default để hiển thị thông điệp nếu ký tự nhập không nằm trong danh sách liệt kê trên.

Bài 4:
Nhập giá trị vào ba biến và in ra màn hình giá trị lớn nhất.

Bài 5:
Viết chương trình nhập vào hai số a và b, và kiểm tra xem a có chia hết cho b hay không.

Bài 6:
Viết chương trình nhập vào hai số và kiểm tra xem tích của hai số này bằng hay lớn hơn 1000. Bài 5

Bài 7:
Viết chương trình nhập vào hai số. Tính hiệu của hai số này. Nếu hiệu số này bằng với một trong hai số đã nhập thì hiển thị thông tin:

Hiệu bằng giá tri <giá trị của số đã nhập vào>

Nếu hiệu không bằng với một trong hai giá trị đã nhập, hiển thị thông tin:

Hiệu không bằng bất kỳ giá trị nào đã được nhập

Bài 8:
Công ty Montek đưa ra các mức trợ cấp cho nhân viên ứng với từng loại nhân viên như sau:

                      Loại nhân viên                                   Mức trợ cấp
                                   A                                                       300
                                   B                                                       250
                     Những loại khác                                          100

Tính lương cuối tháng của nhân viên (Mức lương và loại nhân viên được nhập từ người dùng).

Bài 9:
Viết chương trình xếp loại sinh viên theo các qui luật dưới đây:

Nếu điểm => 75        -           Loại A
Nếu 60 <= điểm < 75           -           Loại B
Nếu 45 <= điểm < 60           -           Loại C
Nếu 35 <= điểm < 45           -           Loại D
Nếu điểm < 35                      -           Loại E

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn