Bài đăng nổi bậtBai 1:
Viết một chương trình C nhập vào một số và tính bình phương của số đó bằng cách sử dụng hàm.
Để thực hiện điều này:
a.    Khai báo một hàm.
b.    Nhập vào một số.
c.    Truyền số đó đến hàm và hàm sẽ trả về bình phương của số đó.

Bài 2:
Viết một chương trình C để tính diện tích và chu vi hình tròn.

Bài 3:
Viết một chương trình in ra giai thừa của một số nguyên.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn