Bài đăng nổi bật

Danh sách bài tập về Mảng 


  • Ex1: Temprature 
  • Ex2: Calculator 
  • Ex3: MovieList 

Ex1: Temprature 

note: dùng Array thông thường 

Viết một chương trình đơn giản, nhập một danh sách nhiệt độ của n ngày liên tiếp. 
Trong đó: n là kích thước của mảng nhiệt độ và kiểu dữ liệu của nhiệt độ là số nguyên. 
Số n - số ngày do người dùng nhập vào.
Tham khảo màn hình output ở dưới đây, để hiểu rõ hơn về đề bài:


Gợi ý cách làm: 
Người dùng sẽ nhập vào n - tương đương với số ngày cần nhập nhiệt độ
Khởi tạo mảng theo có kích thước n theo số ngày đã nhập 
Người dùng nhập dữ liệu là nhiệt độ cho n ngày 
Sau đó, hệ thống sẽ tính ra nhiệt độ trung bình trong n ngày đó 
Cuối cùng hệ thống sẽ in ra mà hình gồm các thông tin sau: 
  • nhiệt độ trung bình trong n ngày là : xxx 
  • có yyy ngày cao hơn nhiệt độ trung bình 

Ex2: Calculator 

note: dùng Array thông thường 

Viết một chương trình đơn giản để nhập vào một mảng số nguyên và tính ra giá trị trung bình của mảng đó.

Tham khảo màn hình output ở dưới đây, để hiểu rõ hơn về đề bài:


Yêu cầu cấu trúc chương trình gồm: 
  • hàm main() điều khiển luồng chính của chương trình, khởi tạo mảng, gọi hàm initArray và hàm getAverage 
  • hàm int[] intArray(int size) thực hiện nhập giá trị cho mảng có size phần tử và trả về một mảng số nguyên
  • hàm doube getAverage(int[] array) tính nhiệt độ trung bình của mảng array và trả về giá trị trung bình là kiểu dữ liệu double. 

Ex3: MovieList 

note: dùng ArrayList<String>  

Viết chương trình cho phép người dùng nhập danh sách bộ phim yêu thích. Chương trình cho phép người dùng thực hiện các việc sau:
- thêm phim mới
- in ra danh sách các bộ phim yêu thích
- chỉnh sửa tên phim đã có
- xoá đi một bộ phim khỏi danh sách yêu thích
- tìm kiếm tên phim trong danh sách yêu thích 

Gợi ý cách làm: 

dùng ArrayList<String>, các bạn thử tìm kiếm với từ khoá ArrayList Java 13 documentations 

các bạn có thể tham khảo thêm bài viết
Giới Thiệu về ArrayList

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn