Bài đăng nổi bật

Phương thức contains() trong Java là gì?

Phương thức chứa () là phương thức Java để kiểm tra xem Chuỗi có chứa chuỗi con khác hay không. Nó trả về giá trị boolean để nó có thể sử dụng trực tiếp bên trong if statement.
Cú pháp của phương thức String "Contain"
public boolean String.contains(CharSequence s)
Thông số
s - Đây là chuỗi để tìm kiếm
Giá trị trả về
Phương thức này chỉ trả về true nếu chuỗi này chứa "s" khác false.
ngoại lệ
NullPulumException - nếu giá trị của s là null.
Ví dụ 1:
public class Sample_String {
  public static void main(String[] args) {
    String str_Sample = "This is a String contains Example";
    //Check if String contains a sequence
    System.out.println("Contains sequence 'ing': " + str_Sample.contains("ing"));
    System.out.println("Contains sequence 'Example': " + str_Sample.contains("Example"));
    //String contains method is case sensitive 
    System.out.println("Contains sequence 'example': " + str_Sample.contains("example"));
    System.out.println("Contains sequence 'is String': " + str_Sample.contains("is String"));
  }
}
Đầu ra :
Contains sequence 'ing': true
Contains sequence 'Example': true
Contains sequence 'example': false
Contains sequence 'is String': false

Khi nào nên sử dụng phương thức Contains ()?

Đây là trường hợp phổ biến trong lập trình khi bạn muốn kiểm tra xem Chuỗi cụ thể có chứa một chuỗi con cụ thể không. Ví dụ: Nếu bạn muốn kiểm tra xem Chuỗi "Con cáo lớn màu đỏ" có chứa chuỗi con "đỏ" hay không. Phương pháp này rất hữu ích trong tình huống như vậy.
Ví dụ 2: Chuỗi Java chứa phương thức () trong Vòng lặp if khác
public class IfExample {
  public static void main(String args[]) {
    String str1 = "Java string contains If else Example";
    // In If-else statements you can use the contains() method

    if (str1.contains("example")) {
      System.out.println("The Keyword :example: is found in given string");
    } else {
      System.out.println("The Keyword :example: is not found in the string");
    }
  }
}
Đầu ra:
The Keyword :example: is not found in the string

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn