Bài đăng nổi bật

Tại sao nên sử dụng phương thức "charAt" chuỗi?

Phương thức charAt trả về ký tự ở chỉ mục xác định. Trong phương thức này, giá trị chỉ mục phải nằm trong khoảng từ 0 đến độ dài chuỗi trừ đi 1
Cú pháp:
public char charAt(int index)
Tham số đầu vào:
index - Phương thức Java này chỉ chấp nhận đầu vào duy nhất là kiểu dữ liệu int.
Kết quả trả về:
Phương thức này trả về dữ liệu loại ký tự dựa trên đầu vào chỉ mục
Ngoại lệ:
Throws java.lang.StringIndexOutOfBoundException nếu giá trị chỉ mục không nằm trong khoảng từ 0 đến Độ dài chuỗi trừ đi một
Ví dụ 1:
public class CharAtCodeLean { 
  public static void main (String args []) { 
    String s1 = "Đây là String CharAt Phương thức"; 
    // trả về giá trị char tại chỉ số 0 
    System.out.println ("Ký tự ở vị trí 0 là:" + s1.charAt (0)); 
    // trả về giá trị char tại chỉ mục thứ 5 
    System.out.println ("Ký tự ở vị trí thứ 5 là:" + s1.charAt (5)); 
    // trả về giá trị char tại chỉ mục thứ 22 
    System.out.println ("Ký tự ở vị trí thứ 22 là:" + s1.charAt (22)); 
    // trả về giá trị char ở chỉ số thứ 23 
    char result = s1.charAt (-1); 
    System.out.println ("Ký tự ở vị trí thứ 23 là:" + kết quả);
Đầu ra:
Ký tự ở vị trí 0 là: T
Ký tự ở vị trí thứ 5 là: i
Ký tự ở vị trí thứ 22 là: M
Ngoại lệ trong luồng "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundException: Chỉ mục chuỗi nằm ngoài phạm vi: -1
Một số điều quan trọng về phương thức charAt Java này:
 • Phương thức Java này nhận một đối số luôn là kiểu int.
 • Phương thức này trả về ký tự là char cho đối số int đã cho. Giá trị int chỉ định chỉ số bắt đầu từ 0.
 • Nếu giá trị chỉ mục cao hơn độ dài chuỗi hoặc âm, thì xảy ra lỗi Ngoại lệ IndexOutOfBound.
 • Phạm vi chỉ mục phải nằm trong khoảng từ 0 đến string_length-1.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn