Bài đăng nổi bật

Phương thức "Độ dài" chuỗi trong Java là gì?

Hàm này được sử dụng để lấy độ dài của Chuỗi Java. Phương thức độ dài chuỗi trả về số lượng ký tự được viết trong Chuỗi. Phương thức này trả về độ dài của bất kỳ chuỗi nào bằng số lượng ký tự Unicode 16 bit trong

String "Length" Method Syntax:

public int length()
Parameters:
NA
Return Value:
Phương thức này trả về độ dài của chuỗi.
Ví dụ về phương thức độ dài chuỗi Java:
Trong chương trình này, chúng tôi có hai Chuỗi và chúng tôi tìm ra độ dài của chúng bằng phương thức length ().
public class Sample_String {
  public static void main(String[] args) {
    //declare the String as an object S1 S2
    String S1 = "Hello Java String Method";
    String S2 = "RockStar";

    //length() method of String returns the length of a String S1.
    int length = S1.length();
    System.out.println("Length of a String is: " + length);
    //8 Length of a String RockStar
    System.out.println("Length of a String is: " + S2.length());
  }
}
Output:
Length of a String is: 24
Length of a String is: 8

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn