Bài đăng nổi bật


Vòng lặp là một đoạn mã lệnh trong chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Vòng lặp là một khái niệm cơ bản trong lập trình cấu trúc.
Trong C có các loại vòng lặp sau:
         Vòng lặp for
         Vòng lặp while
         Vòng lặp do…while

Ta sử dụng các toán tử quan hệtoán tử logic trong các biểu thức điều kiện để điều khiển sự thực hiện của vòng lặp.

Vòng lặp ‘do ... while’

Vòng lặp do ... while còn được gọi là vòng lặp do trong C. Không giống như vòng lặp forwhile, vòng lặp này kiểm tra điều kiện tại cuối vòng lặp. Điều này có nghĩa là vòng lặp do ... while sẽ được thực hiện ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là sai (false) ở lần chạy đầu tiên.
Cú pháp tổng quát của vòng lặp do ... while như sau:
do{
    câu_lệnh;
} while (điều_kiện);
Cặp dấu ngoặc {} là không cần thiết khi chỉ có một câu lệnh hiện diện trong vòng lặp, nhưng việc sử dụng dấu ngoặc {} là một thói quen tốt. Vòng lặp do ... while lặp đến khi điều_kiện mang giá trị false. Trong vòng lặp do ... while, câu_lệnh (khối các câu lệnh) sẽ được thực thi trước, và sau đó điều_kiện được kiểm tra. Nếu điều kiện là true, chương trình sẽ quay lại thực hiện lệnh do. Nếu điều kiện là false, chương trình chuyển đến thực hiện lệnh nằm sau vòng lặp.
Ví dụ:
/* accept only int value */
#include <stdio.h>
void main() {    
         int num1, num2;
         num2 = 0;
         do{
                   printf(“\nEnter a number: “);
                   scanf(“%d”,&num1);
                   printf(“No. is %d”, num1);
                   num2++;
         }while (num1 != 0);
         printf(“\nThe total numbers entered were %d”,--num2);
/* num2 is decremented before printing because count for last integer (0) is not to be considered */
}
Kết quả của chương trình được minh họa như sau:
         Enter a number: 10
         No. is 10
         Enter a number: 300
         No. is 300
         Enter a number: 45
         No. is 45
         Enter a number: 0
         No. is 0
         The total numbers entered were 3
Đoạn chương trình trên sẽ nhận các số nguyên và hiển thị chúng cho đến khi một số 0 được nhập vào. Và sau đó chương trình sẽ thoát khỏi vòng lặp do ... while và số lượng các số nguyên đã được nhập vào.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn