Bài đăng nổi bật


Lệnh ‘break’
Câu lệnh break có hai cách dùng. Nó có thể được sử dụng để kết thúc một case trong câu lệnh switch hoặc để kết thúc ngay một vòng lặp, mà không cần kiểm tra điều kiện vòng lặp.
Khi chương trình gặp lệnh break trong một vòng lặp, ngay lập tức vòng lặp được kết thúc và quyền điều khiển chương trình được chuyển đến câu lệnh theo sau vòng lặp. Ví dụ,
Ví dụ:
#include <stdio.h>
void main() {    
int count1, count2;
         for (count1= 1,count2 = 0; count1 <= 100; count1++) {      
printf(“Enter %d Count2: “ count1);
                   scanf(“%d”,count2);
                   if (count2==100) break;
         }
}
Kết quả của chương trình trên được minh họa như sau:
         Enter 1 count2: 10
         Enter 2 count2: 20
         Enter 3 count2: 100
Trong đoạn mã lệnh trên, người dùng có thể nhập giá trị 100 cho count2. Tuy nhiên, nếu 100 được nhập vào, vòng lặp kết thúc và điều khiển được chuyển đến câu lệnh kế tiếp.
Một điểm khác cần lưu ý là việc sử dụng câu lênh break trong các lệnh lặp lồng nhau. Khi chương trình thực thi đến một lệnh break nằm trong một vòng lặp for lồng bên trong một vòng lặp for khác, quyền điều khiển được chuyển trở về vòng lặp for bên ngoài.
Lệnh ‘continue’:
Lệnh continue kết thúc lần lặp hiện hành và bắt đầu lần lặp kế tiếp. Khi gặp lệnh này trong chương trình, các câu lệnh còn lại trong thân của vòng lặp được bỏ qua và quyền điều khiển được chuyển đến bước đầu của vòng lặp trong lần lặp kế tiếp.
Trong trường hợp vòng lặp for, continue thực hiện biểu thức thay đổi giá trị của biến điều khiển và sau đó kiểm tra biểu thức điều kiện. Trong trường hợp của lệnh whiledo…while, quyền điều khiển chương trình được chuyển đến biểu thức kiểm tra điều kiện. Ví dụ:
Ví dụ:
#include <stdio.h>
void main() {
int num;
         for (num = 1; num <= 100; num++) { 
if (num % 9 == 0) countinue;
                            printf(“%d\t”, num);
         }
}
Chương trình trên in ra tất cả các số từ 1 đến 100 không chia hết cho 9. Kết quả chương trình được trình bày như sau:

  1       2       3       4       5       6       7       8       10     11     12     13     14     15     16     17     19     20     21     22     23     24     25     26         28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     46     47     48     49     50     51     52         53     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     73     74     75     76     77     78         79     80     82     83     84     85     86     87     88     89     91     92     93     94     95     96     97     98     100

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn