Bài đăng nổi bật


Trong phần trước chúng ta đã biết dạng đơn giản nhất của câu lệnh if, cho phép ta lựa chọn để thực hiện hay không một câu lệnh hoặc một chuỗi các lệnh. C cũng cho phép ta lựa chọn trong hai khối lệnh để thực hiện bằng cách dùng cấu trúc if – else. Cú pháp như sau:
if (biểu thức)
         câu_lệnh – 1;
else
         câu_lệnh – 2;
Nếu biểu thức điều kiện trên là đúng (khác 0), câu lệnh 1 được thực hiện. Nếu nó sai (khác 0) câu lệnh 2 được thực hiện. Câu lệnh sau ifelse có thể là lệnh đơn hoặc lệnh phức. Các câu lệnh đó nên được lùi vào trong dòng mặc dù không bắt buộc. Cách viết đó giúp ta nhìn thấy ngay những lệnh nào sẽ được thực hiện tùy theo kết quả của biểu thức điều kiện.
Bây giờ chúng ta viết một chương trình kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ. Nếu đem chia số đó cho 2 được dư là 0 chương trình sẽ hiển thị dòng chữ  “The number is Even”, ngược lại sẽ hiển thị dòng chữ “The number is Odd”.
Ví dụ:
#include <stdio.h>
void main(){
         int num, res;
         printf(“Enter a number: ”);
         scanf(“%d”, &num);
         res = num % 2;
         if (res == 0)
                   printf(“The number is Even”);
         else
                   printf(“The number is Odd”);
}
Xem một ví dụ khác, đổi một ký tự hoa thành ký tự thường. Nếu ký tự không phải là một ký tự hoa, nó sẽ được in ra mà không cần thay đổi. Chương trình sử dụng cấu trúc if-else để kiểm tra xem một ký tự có phải là ký tự hoa không, rồi thực hiện các thao tác tương ứng.
Ví dụ:
/* Doi mot ky tu hoa thanh ky tu thuong */
#include <stdio.h>
void main() {
         char c;
         printf(“Please enter a character: ”);
         scanf(“%c”, &c);
        
         if (c >= ‘A’ && c <= ‘Z’)
                   printf(“Lowercase character = %c”, c + ‘a’ – ‘A’);
         else
                   printf(“Character Entered is = %c”, c);
}

Biểu thức  c >= ‘A’ && c <= ‘Z’ kiểm tra ký tự nhập vào có là ký tự hoa không. Nếu biểu thức trả về  true, ký tự đó sẽ được đổi thành ký tự thường bằng cách sử dụng biểu thức c + ‘a’ – ‘A’, và được in ra màn hình qua hàm printf(). Nếu giá trị của biểu thức là false, câu lệnh sau else được chạy và chương trình hiển thị kí tự đó ra màn hình mà không cần thực hiện bất cứ sự thay đổi nào.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn