عرض المشاركات من أبريل, ٢٠٢٠

[ISA_06] Use Case Diagram Relationships

Use Case Diagram Relationships  Khi nói đến việc vẽ sơ đồ ca sử d…

[ISA_07] Ví dụ về Use Case Diagram

Ví Dụ về Use Case Diagram  Sơ đồ ca sử dụng (use case diagram) là…

[ISA_01] Giới thiệu về User Story

USER STORY User Story  là một tài liệu sơ giản về yêu cầu sản phẩm với g…

[ISA_02] Giới thiệu về Product Backlog

PRODUCT BACKLOG Product Backlog   là nơi lưu trữ danh sách các tính năng …

[MLJ_13] Đọc Ghi file JSON trong JAVA

Đọc Ghi file JSON trong JAVA JSON.simple  là  thư viện xử lý JS…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج